Zasady wystawiania recept

Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, masz prawo do refundowanych produktów (np. leków, materiałów opatrunkowych). Podstawą ich wydania jest recepta wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza, który posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept podlegających refundacji (także felczera).Receptę na leki refundowane możesz zrealizować w każdej aptece (lub punkcie aptecznym), która zawarła umowę z NFZ na realizację recept. Żeby zapisany na recepcie lek refundowany mógł być wydany z właściwą odpłatnością, recepta powinna być opatrzona unikalnym numerem nadanym przez NFZ i zawierać odpowiednie informacje dotyczące świadczeniodawcy, osoby przepisującej leki, dane pacjenta oraz niezbędne informacje dotyczące przepisywanych leków.

Jakie dane pacjenta powinny być umieszczone na recepcie:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce zamieszkania (najczęściej, ale także np. miejsca pełnienia służby wojskowej);
 • PESEL, a w przypadku dziecka do pierwszego roku życia, które nie posiada numeru PESEL, bądź nie można takiego numeru ustalić, na recepcie podaje się PESEL opiekuna dziecka z odpowiednią adnotacją i podpisem osoby wystawiającej receptę;
 • w przypadku osób do 18. (osiemnastego) r.ż. także wiek dziecka, jeżeli nie da się go ustalić na podstawie numeru PESEL;
 • numer oddziału NFZ,
 • jeżeli przysługują Ci uprawnienia dodatkowe, osoba wystawiająca receptę powinna umieścić na niej właściwy kod. Jeżeli ich nie posiadasz – w miejscu przeznaczonym na ich wpisanie powinien zostać umieszczony znak X.

Prawidłowo wystawiona recepta musi także posiadać datę wystawienia, datę realizacji (jeżeli jej nie określono – znak X) oraz zostać opatrzona odręcznym podpisem i danymi osoby wystawiającej receptę – w formie nadruku, pieczątki lub naklejki. Odręcznym podpisem i odciskiem pieczątki osoby wypisującej powinna być opatrzona także każda zmiana treści recepty.

wzór recepty 2014

Warto wiedzieć

 • Na jednej recepcie może zostać przepisanych do 5 (pięć) różnych leków gotowych, środków spożywczych, wyrobów medycznych.
 • Na jednej recepcie może zostać przepisana pojedyncza ilość leku recepturowego.
 • Osoba przepisująca leki może wystawić do 3 (trzech) recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 (dziewięćdziesiąt) dni.
 • Wymiary recepty będącej przedmiotem refundacji nie mogą być mniejsze niż 90×200 mm.
 • Farmaceuci biorą pełną odpowiedzialność za realizowaną receptę. W przypadku błędnie wystawionej recepty,  nie mogą dokonać na niej żadnych zmian ani poprawek.

Ważne! Pacjentowi przebywającemu i leczonemu w szpitalu przysługują w ramach tego leczenia wszystkie niezbędne świadczenia – także leki. Niedopuszczalne jest wystawianie recept i zmuszanie pacjentów do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu. Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na niezbędne leki wymienione w karcie informacyjnej. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę (także na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego), lekarz rodzinny może wystawiać recepty refundowane w celu kontynuacji terapii zleconej przez specjalistę. Zaświadczenie powinno zawierać rozpoznanie choroby i zalecaną farmakoterapię.

Artykuł na podstawie informacji udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie www.nfz.gov.pl

recepta