Uprawnienia do zniżek na leki

Jeżeli posiadasz dodatkowe uprawnienia do zaopatrzenia w leki jesteś zobowiązany do przedstawienia lekarzowi wypisującemu receptę dokumentu potwierdzającego Twoje uprawnienia. Jeżeli lekarz nie odnotował uprawnień na recepcie, a masz dokument je potwierdzający, odpowiednią adnotację może uczynić na niej aptekarz. W takim przypadku powinieneś otrzymać leki za odpłatnością zgodną z  refundacją dla osób uprawnionych.

UPRAWNIENIA DODATKOWE OKREŚLANE SĄ NA RECEPCIE NASTĘPUJĄCYMI SYMBOLAMI:

IB

 • właściwe dla inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych, ich małżonków pozostający na wyłącznym utrzymaniu oraz wdów i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej, a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych:
 • przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności “Rp” lub “Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Leki recepturowe wydawane są za odpłatnością ryczałtową.

IW

 • należne inwalidom wojskowym
 • przysługuje im bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenie w leki objęte wykazem w zakresie kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń.

ZK

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • otrzymują bezpłatnie, do wysokości limitu finansowania, leki objęte wykazem w zakresie kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz leki zgodnie z osobnym wykazem Ministra Zdrowia dla tych pacjentów.

PO

 • osoby wykonujące powszechny obowiązek obrony
 • otrzymują bezpłatnie, do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem w zakresie kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń.

 AZ

 • uprawnieni pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest otrzymują bezpłatnie leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście wyszczególnione w osobnym wykazie.

CN

 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu otrzymują leki i wyroby medyczne związane z ciążą, porodem i połogiem na takich samych zasadach jak inni ubezpieczeni.

DN

 • osoby nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia. Mają one prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jak inni ubezpieczeni.

IN

 • osoby nieubezpieczone, posiadające prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów.

BW

 • osoby posiadające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

WP

 • żołnierze pełniący czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz żołnierze zawodowi, na podstawie odrębnych przepisów.

Artykuł na podstawie informacji udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie www.nfz.gov.pl

uprawnienia-do-zniżek